Upute u vezi primjene EU digitalne COVID potvrde u zdravstvu

0

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 28. rujna 2021. godine donio je Odluku o uvođenju
posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova,
trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na
virus SARS-CoV-2; (u daljnjem tekstu: Odluka) koja je u primjeni od 4. listopada 2021.
godine.

Odlukom se uvodi obvezno testiranje zaposlenika u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim
društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika koji dolaze na
posao najmanje dva puta u sedam dana. Odluka se odnosi i na pružatelje usluga i osoba koje su
angažirane za određene poslove ili dolaze u prostore zdravstvene ustanove, trgovačkog društva
koje obavlja zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika po drugoj osnovi.

Dokaz da su testirani, cijepljeni ili da su preboljeli bolest COVID -19 zaposlenici dokazuju
predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza.

EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju,
preboljenju odnosno testiranju za zaposlenike u sustavu zdravstva s ciljem suzbijanja bolesti
COVID – 19 i sprječavanja nozokomijalne infekcije uvodi se u primjenu u zdravstvenim
ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih
zdravstvenih radnika.

Drugi dokazi (umjesto EU digitalne COVID potvrde) odnose se na:

− osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju
brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci, što se dokazuje potvrdom liječnika
primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog
testa.

− osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim
oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest
nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, što se dokazuje potvrdom liječnika
primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju
medicinske dokumentacije.

− osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6
mjeseci, a manje od 9 mjeseci što se dokazuje potvrdom o preboljenju izdanom od
liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9
mjeseci.

− osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om,
BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8
mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze što se
dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom
pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti
COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije
prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja.

Uzimajući u obzir sveobuhvatnost i dostupnost zdravstvene skrbi, široku dostupnost cjepiva
protiv COVID-19 i cijepljenje koje je u odmakloj fazi širokog obuhvata pučanstva, uvažavajući
tijek epidemije bolesti COVID-19 i 14-dnevnu kumulativnu incidenciju novozaraženih u svim
županijama, skrećemo vam pozornost na nužne mjere važne za postizanje visoke razine
sigurnosti u bolničkim i svim ostalim zdravstvenim ustanovama koju treba osigurati
zaposlenicima i korisnicima zdravstvene zaštite.

Sukladno Odluci svi ravnatelji zdravstvenih ustanova moraju osigurati dovoljne količine brzih
antigenskih testova te na vrijeme organizirati prostore za provjeru EU digitalnih COVID
potvrda ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju kao i
provedbu testiranja vodeći računa o:

▪ prostornim i organizacijskim mogućnostima ustanove
▪ vrsti ustanove
▪ rasporedu i obimu rada, radnom vremenu i poslovima
▪ specifičnostima strukture zaposlenih
▪ vrsti zdravstvenih usluga.

Preporučuje se da svi zaposlenici dolaze na posao s valjanom EU digitalnom COVID potvrdom
ili odgovarajućim drugim dokazom o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju te da, u
prikladnom prostoru, poslodavac omogući provjeru valjanosti EU digitalne COVID potvrde
zaposlenicima koji ju posjeduju odnosno provedbu testiranja brzim antigenskim testovima.

Ako zaposlenik ne posjeduje valjanu EU digitalnu COVID potvrdu temeljem preboljenja ili
cijepljenja ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, obvezan
je prema internom rasporedu ustanove pristupiti i odazvati se testiranju izvan radnog vremena
(prvenstveno isti dan prije početaka radnog vremena) te valjanu potvrdu uvijek predočiti na
zahtjev poslodavca ili na zahtjev za to ovlaštene osobe.

Zadužuju se ravnatelji da do 1. listopada 2021. godine imenuju ovlaštene osobe za provedbu
Odluke (provjera EU digitalne COVID potvrde ili drugog dokaza, vođenje evidencije,
testiranje i izdavanje nalaza i dr.) sukladno organizacijskim specifičnostima.

Samo zaposlenik koji ima valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o
cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju može boraviti u prostorijama poslodavca. U slučaju
da zaposlenik odbije testiranje odnosno predočenje EU digitalne COVID potvrde ili
odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, zaposlenik neće moći
boraviti u prostorima poslodavca.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o
cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na:
▪ sve pružatelje usluga u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju
zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika,
▪ ostale osobe koje je zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu
djelatnost i privatni zdravstveni radnik angažirao za određene poslove (koji se odvijaju
u ustanovi ili za potrebe funkcioniranja ustanove),
▪ kao i osobe koje su u obvezi doći u zdravstvenu ustanovu po drugoj osnovi (npr. osobe
na radu i na školovanju/usavršavanju).

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o
cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju ne odnosi se na osobe koje obavljaju dostavu robe i
koje u prostorima zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu
djelatnostima i privatnog zdravstvenog radnika borave samo kratkotrajno radi predaje te robe.
Navedene osobe cijelo vrijeme nose masku te održavaju fizičku distancu u odnosu na druge
osobe.

Testiranje je obvezno i za osobe koje se zbog kontraindikacija ne smiju cijepiti o čemu potvrdu
izdaje izabrani liječnik.

Testiranje je obvezno za zaposlenike u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja
obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika te privatne zdravstvene
radnike koji ispunjavaju uvjet cijepljenja, preboljenja odnosno testiranja, prije dolaska
na posao, a koji imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne
bolesti COVID-19 ili pozitivnu epidemiološku povijest bolesti: zaposlenici sa znakovima
bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 javljaju se izabranom liječniku obiteljske medicine
radi upućivanja na testiranje te dolaze na posao tek po primitku negativnog testa. Za zaposlenike
kod kojih se znakovi bolesti jave tijekom boravka na poslu (tijekom radnog vremena),
poslodavac može organizirati testiranje ili zaposlenik napušta radno mjesto te se javlja
izabranom liječniku radi testiranja.

Ova sigurnosna mjera će unaprijediti sigurnost u funkcioniranju zdravstvenog sustava
uvažavajući okolnosti epidemije i uvažavajući pri tome sve gore navedeno, a uz odgovarajuću
razinu primijenjene osobne zaštitne opreme (kako je navedeno u Privitku 1. ovog dopisa).

Informacije i protokole za ulaz zaposlenika i drugih osoba u prostore zdravstvenih ustanova
potrebno je izraditi do 1. listopada 2021. godine i upoznati s istim sve zaposlenike.

Ova uputa ažurirat će se u skladu s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo koje će se donositi za vrijeme važenja Odluke.

Preporuka uporabe osobne zaštitne opreme i primjene općih protuepidemijskih mjera

1. Neovisno o cijepnom statusu zaposlenika i pacijenta, zdravstveni radnik koristi osobnu
zaštitu opremu koja ovisi o tipu aktivnosti koju provodi: niža razina sigurnosti kod intervjua
kada je moguće održavati fizičku distancu, viša razina zaštite kod postupaka koji zahtijevaju
bliski kontakt s pacijentom i visoka razina zaštite kod postupaka koji generiraju aerosol i kod
sumnje na bolest COVID-19 odnosno COVID pozitivne pacijente.
2. Pacijent kod boravka u dnevnoj bolnici i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj
ustanovi kada je god moguće, s obzirom na zdravstveno stanje i značajke dijagnostičko-
terapijskog postupka, nosi masku neovisno o cijepnom statusu i posjedovanju digitalne COVID
potvrde ili drugog dokaza te se u zdravstvenoj ustanovi zadržava koliko je minimalno
neophodno.
3. Osobe u pratnja pri porodu, osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete
hospitaliziranim pacijentima cijelo vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi nose masku.
Roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom nose masku kada je god to moguće te ne
nose masku kod jela, održavanja higijene i kad spavaju, a posebno dosljedno i pravilno nose
masku kada u sobu ulaze osobe koje inače ne borave u toj sobi te kod kretanja zdravstvenom
ustanovom. Osobe u pratnji pri porodu, osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i roditelji/skrbnici
koji borave u smještaju s djecom u odnosu na sve druge osobe osim pacijenta zbog kojeg su u
zdravstvenoj ustanovi, održavaju kada je god moguće fizičku udaljenost od 2 metra. Osobe u
posjetu hospitaliziranim pacijentima cijelo vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi kada god
je moguće održavaju fizičku distancu od 2 m u odnosu na sve ostale osobe kao i u odnosu na
pacijenta kojimu su u posjeti.
4. EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju
odnosno testiranju nisu obvezna predočiti djeca u dobi do 12 godina koja su u pratnji pacijenata
jer nemaju s kime ostati kod kuće, kao i djeca u dobi do 12 godina u posjeti hospitaliziranim
roditeljima/skrbnicima, braći i sestrama. Djeca u dobi do 2 godine ne nose masku. Djeca od
navršene druge godine do dvanaeste godina života pod nadzorom roditelja/staratelja nose
masku primjereno dobi i zdravstvenom stanju. Sva djeca održavaju distancu u odnosu na
nepoznate osobe koliko je moguće primjereno dobi i zdravstvenom stanju pod nadzorom
roditelja/staratelja.
5. Inzistira se na pojačanoj i dosljednoj higijeni ruku, kašljanja i kihanja, izbjegavanju
rukovanja i drugih fizičkih kontakata koji nisu nužni za sve prisutne te prozračivanju prostora.