Ministarstvo provodi inspekcijski nadzor na Karepovcu

0

Na upit Radio Dalmacije, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike potvrdilo je da provodi inspekcijski nadzor na Karepovcu. Njihov odgovor pročitajte u nastavku.

Inspekcija zaštite okoliša nadzire provođenje mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem Ministarstva o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a koje je nositelj zahvata Grad Split dužan osigurati. Između ostaloga, navedenim rješenjem je propisan Program praćenja stanja okoliša tijekom sanacije odlagališta Karepovac zbog čega je Grad Split osigurao praćenje kvalitete zraka putem dviju mjernih stanica postavljenih u okolici odlagališta u naselju Kamen. Rezultati mjerenja dostupni su on-line na stranicama Čistoće d.o.o., Split i NZZJ Split. Prema podacima praćenja, izmjere vrijednosni mjernih parametara (onečišćujućih tvari) u zraku ne prekoračuju propisane granične vrijednosti .
Predmetnim Rješenjima propisana je i obveza isticanja Plana postupanja u slučaju izvanrednoga događaja na uočljivim mjestima. Za sve dodatne informacije u vezi ovoga pitanja, upućujemo Vas da se obratite Gradu Splitu.
Nadalje, Studijom utjecaja na okoliš odnosno Rješenjem o procjeni utjecaja zahvata na okoliš predviđene su mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša tijekom sanacije odlagališta koje se, između ostaloga, odnose na kontrolu i sprječavanje neugodnih mirisa tijekom postupka preslagivanja komunalnoga otpada, u čiju svrhu je osiguran monitoring emisija onečišćujućih tvari u zrak. Grad Split, odnosno tvrtka Čistoća d.o.o. iz Splita je kao nositelj zahvata dužan osigurati kontinuiranu provedbu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih navedenim rješenjima.
Vezano za upit o okolišnoj dozvoli važno je naglasiti da za sanaciju odlagališta nije ishođena okoliša dozvola niti je za taj zahvat prema Uredbi o okolišnoj dozvoli potrebno ishodit okolišnu dozvolu.
Inspekcijski postupak na odlagalištu otpada „Karepovac“ je u tijeku te ćemo Vas po završetku pravovremeno obavijestiti o rezultatima, stoji u odgovoru Ministarstva.