Udruga Sunce primila 260 prijava ekoloških problema

0
Foto: pixabay.com

U  protekloj 2020. godini građani su Mreži zelenih telefona Hrvatske, servisu udruga i aktivista za zaštitu okoliša koji građanima pomaže u rješavanju ekoloških problema, probleme u okolišu prijavljivali oko 2500 puta, a najviše ih se odnosilo na otpad.

Osim prijava za otpad kojih je bilo 28,27 posto, drugo mjesto je zauzela rubrika razno sa 11,09 posto, potom gradnja sa 10,89 posto, prijave za zrak 10,41 posto i zelenilo 9,61 posto.

Građani su još prijavljivali i buku, zračenje, promet, rudarenje, šume, vode, tlo i životinje. Ukupno je bilo 2497 prijava u cijeloj zemlji, a najviše ih je podnijela Zelena akcija iz Zagreba, njih 1726, Sunce iz Splita ukupno 260 i Zelena Istra sa 179 slučajeva.

Mreža ima jedinstveni telefonski broj za područje cijele Hrvatske 072 123 456, a pozivi se preusmjeravaju na najbližu udrugu. Aktivisti i volonteri potom zajedno s građanima pristupaju rješavanju problema u suradnji s nadležnim institucijama, te nadziru njihovo rješavanje.

U Dalmaciji se zaštitom okoliša bave udruge, splitska Sunce, Krka Knin i Eko Zadar. Konkretno Udruga Sunce je od 260 poziva građana u 2020. godini riješila 191 predmet što je 74 posto od ukupnog broja zaprimljenih predmeta. Kažu kako je ostatak predmeta još uvijek u postupku pred nadležnim tijelima te se rad na njima nastavlja i tijekom ove godine.

Najviše se prijavljuju divlja odlagališta otpada, nedostatak broja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nepostojanje sustava koji bi odgovorio na potrebe građana i ispunjenje zakonskih ciljeva, posebno po pitanju građevnog otpada. Uz to se brojne prijave odnose na bespravnu gradnju na pomorskom dobru, a značajan porast prijava, dvostruko više u odnosu na prethodne godine, uočili su u izlijevanju otpadnih voda u okoliš, nepravilnih septičkih jama.

Za potrebe educiranja i podizanja razine svijesti javnosti i ključnih dionika o problematici građevnog otpada izradili su policy statement na temu građevnog otpada koji je objavljen na web stranici Udruge Sunce, a u svrhu podizanja svijesti o problemu devastacije obale u doba Covid 19 krize izradili su i službeni stav na temu nezakonitog nasipavanja i betonizacije obale. Udruga Sunce preko servisa Zeleni telefon zaprima prijave okolišnih problema duže od 20 godina.