Zaključci tematske sjednice o Marjanu

0
Foto: marjan-parksuma.hr

Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici  o Marjanu, nakon osmosatne rasprave, donijeli su 7 zaključaka. Uz ostalo, vijećnici su  zadužili gradonačelnika da  pokrene postupak cjelovite katastarske izmjere, kao i upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige.

Također su zatražili da se pri izradi novog programa gospodarenja i Plana upravljanja naglasak stavi na mjere za smanjenje prometa unutar Park šume, mogućnost uvođenja ekološkog prijevoza, obnovu staza, a preporučili su da tvrtka Parkovi i nasadi dopune djelatnosti potrebne za zaštitu marjanske šume.

Svi su zaključci prihvaćeni jednoglasno, osim onog kojim se traži status lokalne šume. Protiv tog zaključka bili su Mostovi vijećnici.

U nastavku donosimo zaključke tematske sjednice o Marjanu.

Radi očuvanja, zaštite i osiguranja Park Šume Marjan, kao izuzetno vrijednog i značajnog resursa za Grad Split koji se spominje i u prvom Statutu Grada Splita iz 1312. godine, a koji je i kroz dugu povijest bio u vlasništvu Splita, te proširivan darovnicama privatnih posjednika svome Gradu,  Gradsko vijeće Grada Splita donosi sljedeće zaključke:

  1. Grad Split dužan je poduzeti sve aktivnosti kako bi u skladu s Programom gospodarenja Park šumom Marjan očuvao, zaštitio o održavao Park šumu Marjan.
  2. Tražimo uvođenje statusa lokalnih šuma, kao i u većini zemalja EU-a, što bi omogućilo poseban status za Park šumu Marjan u vlasništvu Grada Splita. Davanje gradskog vlasništva Republici Hrvatskoj predstavljalo bi centralizaciju, što je suprotno politici Ministarstva državne imovine koje lokalne resure prepušta na upravlajnje i korištenje jedinicama lokalne samoprave,.

Zadužuje se gradonačelnik i predsjenik Gradskog vijeća Grada Splita da od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog saboru u postupku donošenja Zakona o šumama, koju bi pored državnog i privatnog vlasništva nad šumama, propiše i vlasništvo jedinica lokalne samouprave nad šumama, a što bi omogućilo Gradu Splitu nastavak gospodarenja Park šumom Marjan.

  1. Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da u suradnji s nadležnim službama i JU Park šuma Marjan, da provedu utvrđivanje vlasništva svih čestica zemljišta te evidentiranje svih šuma i šumskog zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, kao i da izvrše njihov preklop i usklađenje, odnosno pokretanje postupka cjelovite katastarske izmjere. Također, zadužuje se da putem nadležnih službi izvrši upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige za sve čestice zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, u skladu s odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.
  2. Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da od nadležnih ministarstva zatraži donošenje podzakonskih propisa za poduzimanje mjera za spriječavana j širenja te suzbijanje štetnih organizama te provedbu dodatnih mjera za protupožarnu zaštitu Park šume Marjan.
  3. Zadužuje se gradonačelnik da naloži JU Park šuma Marjan donošenje novih i izmjenu postojećih zakonom propisanih akata u cilju zaštite, održavanja i upravljanja Park šumom Marjan.
  4. Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita, da u suradnji nadležnim službama i JU Park šuma Marjan, da u daljnjim aktivnostima očuvanja i zaštite Park šume Marjan, te pri izradi novog Programa gospodarenja i Plana upravljanja Park šumom Marjan, posebno uvažavaju slijedeće smjernice:

–  težište imati na mjerama i aktivnostima zaštite i očuvanja Park šume Marjan,

–  planirati sustavno gospodarenje sukladno novom Programu gospodarenja Park šumom Marjan.

–  analizirati mjere za smanjenje prometa unutar Park šume Marjan, kao i mogućnosti uvođenja ekološki prihvatljivog prijevoza.

–  mapirati raznolikost drugih staništa i izrada karte tih staništa u obuhvatu  park šume Marjan,

–  obnoviti ekološko-rekreacijske staze na cjelokupnom području park šume Marjan

– preporuča se Skupštini društva Parkova i nasada uvrštenje  djelatnosti koje će omogućiti radnje koje su potrebne za zaštitu Park šume Marjan.

– planirati rane edukativne projekte o Park šumi Marjan u suradnji sa školama

 

  1. Zadužuje se Komisija za urbanizam Grasdskog vijeća Grada Splita da sa predstavnicima vlasnika održi radnu sjednicu na temu legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Park šumi Marjan..

Komisija će na temelju tog sastanka pripremiti izviješće i prijedloge Gradskom vijeću.